Great DVDs!
Order Now

1-888-489-3089


The Kung Fu Series

The Kung Fu Series
The Kung Fu Series

The Grappling Series

The Grappling Series
The Grappling Series

The Tai Chi Series

The Tai Chi Series
The Tai Chi Series
2/4/09 DINNER OF “SENIOR CLASSMATES” IN TAICHUNG, TAIWAN
(all trained by Grandmaster Wang, Jyue Jen)Bottom row from left: Huang, Tien Fu. Lin, Gao Yuen. Luo. Dzu Long. Luo, Yi Gue {Fu Shing}. Guo, Yi Ming. Wu, Ming Jer. Lin, Shih Kuang {Willy}.

Top row from left: Ker, Jien An. (Huang, Tien Fu’s wife*). (Tsai, Chi Long’s wife*). Tsai, Chi Long. (Huang, Mung Yuan’s wife*). Huang, Mung Yuan. Wu, Chiou Jong. Liu, Chun Lang. Luo, Jen Chau. Lin, Yuan Long. Cheng, Song Hsiun. Lai, Zao Ming. Liu, Jia Yo

*Names appearing in red were not students of Wang, Jyue Jen.

Back to The Truth About Tien Shan Pai

Maintained by The Tech Handy Man